Prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Ukoliko mu zahtev bude odobren, preduzetniku-paušalcu poreska uprava rešenjem određuje paušalni iznos prihoda na koji se plaća porez na prihode od samostalne delatnosti u definisanom iznosu, bez obzira na stvarno ostvareni prihod u poslovnoj godini. Rešenje se donosi za jednu kalendarsku godinu. Preduzetnici- paušalci dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu, nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, pa ne sastavljaju ni završni račun.

Zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu Poreskoj upravi – odeljenju za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u opštini na čijoj je teritoriji registrovan, odnosno obavlja delatnost, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

Nadležni poreski organ dužan je da po zahtevu preduzetnika donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1) osnivaču ortačke radnje;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama, računovodstva i revizije, reklamiranja i istraživanja tržišta (važi od 01.01.2014.);

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara (važi od 30.maja 2013. godine);

5) koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Visinu poreza poreski organ utvrđuje na bazi niza kriterijuma i elemenata:

1) visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradu i okrugu ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;

2) mesto na kome se radnja nalazi;

3) opremljenost radnje;

4) broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice;

5) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;

6) površina lokala;

7) starost obveznika i njegova radna sposobnost;

8) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;

9) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.