Prema članu 12. stav 6. Zakona o porezima na imovinu predviđeno je poresko oslobođenje za nepokretnosti namenjene isključivo prodaji. Pravo na ovo poresko oslobođenje imaju samo poreski obveznici koji vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, a to su pravna lica, preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo, osim preduzetnika koji su paušalno oporezovani i fizička lica obveznici PDV-a koji vode poslovne knjige.

Nepokretnosti moraju biti evidentirane na posebnim kontima u glavnoj knjizi, na grupi računa 14 – Stalna sredstva namenjena prodaji. Oslobođenje se odnosi isključivo na nepokretnosti koje su izgrađene ili stečene radi dalje prodaje. Ukoliko je neka nepokretnost korišćena kao stalno sredstvo, pa je doneta odluka da se ovo sredstvo proda, i sredstvo je u skladu sa MSFI 5 knjigovođa preneo na konta grupe 14, obveznik nema pravo na poresko oslobođenje.

Obveznik je dužan da podnese poresku prijavu za ove nepokretnosti, na način i u roku koji je predviđen za nepokretnosti koje su predmet oporezivanja. Praktično, investitor prijavljuje i izgrađene a neprodate stanove namenje prodaji opštini na čijoj se teritoriji nalazi nekretnina, u poreskoj prijavi koju podnosi i za sve ostale nekretnine koje poseduje a koje mu služe za obavljanju delatnosti. Rok za podnošenje prijave je  31. mart tekuće godine. Na osnovu podnete prijave i priloženih dokaza, jedinica lokalne samouprave donosi rešenje o oslobođenju od obaveze plaćanja poreza ako su ispunjeni propisani uslovi. Pravo na poresko oslobođenje organ lokalne samouprave procenjuje za svaki konkretan slučaj. Tako se u praksi dešava da određene opštine u Beogradu odobravaju poresko oslobođenje  iako se stanovi ne prodaju nekoliko uzastopnih godina, dok druge smatraju da se pravo na oslobođenje gubi posle druge godine.

Pročitajte još: Dostavljanje poreskih prijava do 31.03.2013.              

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]