Ukoliko ćete se 1. oktobra 2018. godine nalaziti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (na birou za zapošljavanje) duže od 6 meseci, ili ste u prethodnih 12 meseci završili srednju, višu ili visoku školu, možete ostvariti značajne poreske olakšice ukoliko osnujete privredno društvo ili se registrujete kao preduzetnik.

Naime, 1. oktobra 2018. godine počinju da se primenjuju nove poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte, koje su uređene članom 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Propisano je da novoosnovano pravno lice (d.o.o), kao i novoosnovani preduzetnik, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja:

  • poreza i socijalnih doprinosa po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i
  • poreza i socijalnih doprinosa po osnovu zarade zaposlenih i to najviše za devet novozaposlenih lica sa kojima je zasnovao radni odnos.

Pravo na poresko oslobođenje za osnivača može da se ostvari samo ukoliko je osnivač, odnosno svaki od osnivača ako ih je više, zasnovao radni odnos u tom pravnom licu. Preduzetnik, koji želi da ostvari pravo na poresko oslobođenje mora da se opredeli za isplatu lične zarade preduzetnika.

Neophodan uslov za ostvarivanje olakšice je da su sva lica (osnivači privrednog društva odnosno preduzetnik kao i svi zaposleni, najviše njih 9):

  • u periodu od najmanje 6 meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca bila prijavljena kao nezaposleni kod Nacionalne službe za zapošljavanje,  ili
  • da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca stekla srednje, više ili visoko obrazovanje.

Olakšice traju u periodu od 12 meseci od osnivanja. Zbir pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice ne sme biti viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik.

Poresko oslobođenje lice može da ostvari samo jednom, i to ili kao osnivač ili kao preduzetnik.

Zakon propisuje sledeće uslove za ostvarenje oslobođenja:

1) da je svaki član – osnivač novoosnovanog pravnog lica zasnovao radni odnos sa pravnim licem i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

2) da je novoosnovani preduzetnik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

3) da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima i da je ta lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

4) da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove;

5) da su osnivači novoosnovanog pravnog lica, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje.

Poresko oslobođenje može da ostvari privredno društvo ili preduzetnik koje je registrovano zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Poslodavac koji za određenog zaposlenog koristi oslobođenje nema pravo da za to lice ostvari druge poreske olakšice (na primer povraćaj dela poreza i doprinosa za novozaposlena lica, iz člana 21v Zakona o porezu na dohodak građana).