Najnovijim izmenama Zakona o PDV koje su stupile na snagu 15. oktobra 2015. godine, na nov način je uređeno pravo na oslobođenje u okviru građevinske industrije, koje bi trebalo da za posledicu ima poboljšanje likvidnosti u ovom sektoru.

Pravo na oslobođenje prošireno je na sve učesnike u prometu koji isporučuju dobra i usluge iz oblasti građevinarstva, a koje su ranije ostvarivali samo glavni izvođači radova koji fakturišu investitoru.

Novi sistem uvodi oslobođenje za sve učesnike, koji kao obaveznici PDV isporučuju dobra i usluge iz oblasti građevinarstva naručiocu koji je takođe obveznik PDV. Ograničenja koja su se odnosila na tip objekta brisana su. Tako se sada oslobođenje jednako primenjuje i na novu gradnju, i na poslove koji podrazumevaju adaptaciju, rekonstrukciju ili dogradnju.

Subjekti koji su oslobođeni PDV po izmenjenom članu 10. stav 2 tačka 3) navode ovaj član kao osnov oslobođenja u računima koje izdaju, a primaoci ovakvih računa vrše obračun PDV kroz interni obračun.

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva utvrđeno je Pravilnikom koji možete preuzeti na sajta Poreske uprave:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/o-nama/pravilnici/2980/pravilnik-o-utvrdjivanju-dobara-i-usluga-iz-oblasti-gradjevinarstva-za-svrhu-odredjivanja-poreskog-duznika-za-porez-na-dodatu-vrednost-.html

Pravilnik nabraja delatnosti prilikom čijeg vršenja se ne obračunava izlazni PDV. Važno je napomenuti da nije bitna registrovana pretežna delatnost, već vrsta radova koja se zaista isporučuje i delatnost kojoj ovi radovi pripadaju.

Prelaznim odredbama u članu 34s6 Zakona o PDV predviđeno je da se promet, za koji je primljen ili plaćen avans pre 14.10.2015. godine fakturiše u skladu sa starim odredbama Zakona, onim koje su važile u vreme kada je primljen avans.