Skupština Republike Srbije, posle 18 godina, usvojila je krajem aprila 2023. godine novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Među brojnim izmenama jedna je privukla posebnu pažnju. Radi se o članu 67 koji uređuje obavezu poslodavaca da osiguraju zaposlene za slučaj povreda na radu i profesionalnih bolesti, radi obezbeđivanja naknade štete.

Podvlačimo, radi se o osiguranju radi naplate štete – novca koji će, u slučaju povrede ili profesionalne bolesti, zaposleni moći da naplate od osiguravajuće kuće sa kojom je poslodavac sklopio ugovor o osiguranju, i to po ispunjenu određenih uslova iz ugovora, a ne o privatnom zdravstvenom osiguranju.

Ove odredbe nisu i dalje obavezujuće, s obzirom da nije donet poseban zakon koji treba detaljno da uredi ovu obavezu. Ovo je potvrđeno u Mišljenju Ministarstva rada iz aprila 2015. godine broj 011-00-00016/2015-01. Detaljnije u videu.