Obaveštenje o prilivu je jedan od dokumenata koji se javlja u deviznom platnom prometu između domaćih (rezidenata) i stranih firmi (nerezidenata).

Pretpostavićemo da ino-kupac vrši plaćanje po osnovu izvoza koje je obavilo domaće preduzeće. Transakcija međunarodnog plaćanja obavlja se posredstvom banke kupca i banke prodavca. Kupac daje svojoj banci nalog da doznači sredstva prodavcu. Banka prodavca prima nalog od korespodentske banke i svog klijenta obaveštava da su mu doznačena sredstva. Tom prilikom banka prodavcu šalje Obaveštenje o deviznom prilivu.

Prodavac pre prijema sredstava na devizni račun treba da popuni ovo Obaveštenje i da ga overeno dostavi svojoj banci. Tek nakon toga, prodavac može raspolagati deviznim sredstvima na svom deviznom računu.

U Obaveštenju o deviznom prilivu, prodavac daje osnovne podatke o transakciji. Pored podataka o ino-kupcu, prodavac navodi i osnov transakcije – br. računa odnosno ugovora po osnovu koga se prima novac, šifru osnova naplate iz šifarnika koji je objavila NBS kao i iznose. Pojedine poslovne banke zahtevaće od prodavca da uz Obaveštenje o prilivu dostavi i kopiju dokumenta koji je osnov priliva (kopiju predračuna, računa, ugovora ili nekog drugog dokumenta).

Napominjemo da je u slučaju naplate po realizovanom izvozu potrebno navesti u Obaveštenju o deviznom prilivu ukupan iznos fakture a zatim posebno iznose eventualnih odbitaka, ukoliko oni postoje. U praksi se često defaša da umesto ukupnog iznosa koji je fakturisao, prodavac primi iznos fakture umanjen za troškove bankarske provizije.

Primera radi, pretpostavićemo da je prodavac izvezao i fakturisao uslugu u vrednosti od 1.000,00 EUR. Prilikom plaćanja, ino-kupac je dao instrukciju svojoj banci da troškove provizije snose i kupac i prodavac, pa je na račun prodavca legao iznos umanjen za proviziju od 35 EUR – ukupno 965,00 EUR. Prodavac treba u Obaveštenju o deviznom prilivu da navede kao osnov izvoz dobara po fakturi u ukupnom iznosu, a zatim da u narednom redu navede umanjenje po osnovu provizije banke sa predznakom minus uz odgovarajuću šifru osnova, tako da saldo ova dva iznosa bude vrednost priliva koju i prima na račun. Slično je sa svim umanjenjima odnosno eventualnim uvećanjima koja koriguju fakturisane iznose (recimo knjižna odobrenja i zaduženja).

Na taj način, svi koji koriste podatke iz Obaveštenja, uključujući i knjigovođu prodavca, imaće potpunu informaciju o transakciji koja je nastala. U suprotnom, knjigovođa bi mogao pogrešno da zaključi da kupac nije platio ceo dug po fakturi, već da je ostao dužan još 35 EUR po osnovu izvoza robe. Uz pravilno popunjeno obaveštenj, knjigovođa će proknjižiti iznos od 35 EUr na troškove bankarske provizije, a celokupan dug ino-kupca zatvoriti deviznim prilivom.