Ministar finansija doneo je Pravilnik kojim se bliže uređuje nadzor nad primenom Zakona o rokovima izmirenja komercijalnih transakcija između privrednih subjekata, koji je stupio na snagu 31.03.2013. godine.

Prema ovom pravilniku, predviđeno je da nadzor nad primenom Zakona vrši Ministrarstvo finansija. Ministarstvo će podnositi prekršajne prijave protiv lica koja ne izmire novčane obaveze u predviđenom roku (60 dana od dana prijema fakture, ispunjenja ugovorne obaveze ili u predviđenom roku za pregled obaveze) u sledeća dva slučaja:

1. Kada Ministarstvo primi pravosnažno rešenje o izvršenju  koje se odnosi na obaveze iz komercijlnih transakcija između privrednih subjekata, a koje sud po službenoj dužnosti dostavlja Ministarstvu, radi pokretanja prekršajnog postupka,

2. Kada primi obaveštenje od privrednog subjekta koji je poverilac novčanih potraživanja u komercijalnoj transakciji između privrednih subjekata.

Više o obaveštenju koje poverilac dostavlja Ministarstvu možete pročitati u tekstu Pravilnika koji dajemo u nastavku.

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

Sl.glasnik RS br. 21/2013

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, broj 119/12 – u daljem tekstu: Zakon) u slučajevima kada se te transakcije obavljaju između privrednih subjekata.

Član 2

Nadzor nad sprovođenjem Zakona između privrednih subjekata, saglasno članu 9. stav 1. Zakona, vrši Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), preko ovlašćenih lica, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

U vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona između privrednih subjekata Ministarstvo podnosi nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene članom 12. Zakona.

Ministarstvo podnosi nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po prijemu:

  1. pravnosnažnog rešenja o izvršenju iz člana 10. stav 4. Zakona, koje se odnosi na obaveze iz komercijalnih transakcija između privrednih subjekata;
  2. po prijemu obaveštenja od privrednog subjekta koji je poverilac novčanih potraživanja u komercijalnoj transakciji između privrednih subjekata. 

Član 4

Obaveštenje iz člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika dostavlja se u pisanoj formi i naročito sadrži:

  1. podatke o podnosiocu obaveštenja (poslovno ime, odnosno naziv privrednog subjekta koji podnosi obaveštenje, sedište, poreski identifikacioni broj, matični broj i dr.);
  2. podatke o komercijalnoj transakciji (identifikacija ugovornih strana, predmet ugovora, iznos ugovorene obaveze, broj i datum ugovora, broj, datum i iznos fakture ili drugog zahteva za plaćanje i dr.);
  3. podatke koji se odnose na rok za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u smislu Zakona (datum prijema fakture, odnosno drugog zahteva za plaćanje, datum kada je poverilac ispunio svoju obavezu, datum isteka roka za pregled obaveze i dr.).

Uz obaveštenje iz člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika privredni subjekat dostavlja dokaznu dokumentaciju (overenu kopiju ugovora koji je zaključen u pisanoj formi, dokaz o postojanju drugog osnova za nastanak novčane obaveze, fakture ili druge zahteve za plaćanje i drugu dokumentaciju).

Ukoliko Ministarstvo u postupku vršenja nadzora oceni da je radi utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno dostaviti i dodatnu dokumentaciju, može tražiti dopunu predmeta, odnosno izjašnjenje po svim spornim pitanjima.

Za autentičnost dokumentacije iz stava 2. ovog člana odgovara privredni subjekat koji je dokumentaciju dostavio.

Član 5

Organi državne uprave sarađuju u svim zajedničkim pitanjima i dostavljaju podatke i obaveštenja, koja su neophodna za rad i vršenje nadzora uređenog ovim pravilnikom, saglasno članu 64. stav 1. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10).

Član 6

U postupku vršenja nadzora, na sva pitanja koja ovim pravilnikom nisu uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuju prekršajni postupak i opšti upravni postupak.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 31. marta 2013. godine.