Mišljenje Ministarstva finansija o uvozu softvera

od strane | maj 16, 2013 | PDV, Porez na dobit, Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje | 1 Komentar

“Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga prenosa, ustupanja i stavljanja na raspolaganje autorskih prava, prava na patente, licence, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, smatra se mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište (odredba člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (5) Zakona).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada strano pravno lice, odnosno lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši promet softvera i softverskih licenci licu sa teritorije Republike Srbije, pri čemu se predmetni softveri i softverske licence dostavljaju licu sa teritorije Republike Srbije elektronskim putem, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za promet koji vrši strano pravno lice, shodno odredbama člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, ima poreski dužnik, i to: poreski punomoćnik (ako je strano pravno lice odredilo poreskog punomoćnika na teritoriji Republike Srbije), odnosno primalac softvera i softverskih licenci (ako strano pravno lice nije odredilo poreskog punomoćnika na teritoriji Republike Srbije). Pored toga, prema odredbi člana 28. stav 5. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari i poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, pod uslovom da je na naknadu za primljene usluge obračunao PDV u skladu sa ovim Zakonom i da primljene usluge koristi za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana (promet koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV i/ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji).

Takođe, da je odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011) propisano da se na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, po osnovu (između ostalog) i autorske naknade, na teritoriji Republike, obračunava i plaća porez po odbitku po stopi od 20%, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, pri čemu smatramo da u slučaju kada prava na računarskom programu pripadaju nerezidentnom pravnom licu, koji putem ugovora o licenci, prenosi pravo korišćenja predmeta ugovora – računarskog programa, rezidentnom pravnom licu koji mu po tom osnovu plaća određenu naknadu, ta naknada predstavlja autorsku naknadu koja se oporezuje porezom po odbitku u skladu sa članom 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.”

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-133/2012-04 od 5.3.2012. godine)

Pročitajte članak: Uvoz softvera i porez po odbitku

http://www.experta.rs/uvoz-softvera-i-porez-po-odbitku/

1 Komentar

 1. Mićko

  Da li ovo znači, da uvoznik softvera ima sledeće obaveze prema državi:
  1) PDV 20% na cenu određenu za kupca u Srbiji
  2) 20% na zaradu proizvođača softvera, ali pošto postoji ugovor o izbegavanju duplog oporezivanja sa zemljama iz kojih uvozim softver, onda 10% na zaradu proizvođača softvera.
  Sad ja pitam, gde je tu porez na moju dobit?
  Da pojasnim skroz situaciju, pa ako neko zna kako to ide neka mi objasni dole.
  Neko iz Srbije hoće da kupi Nemački softver, a ja sam ovlašćen od strane te Nemačke firme kao preprodavac na teritoriji Srbije.
  Kupac se informiše o neto ceni kod njih. Npr neka je neto cena 100 dinara.
  Ja zaračunam PDV i ispostavim kupcu fakturu na 120 dinara. Onda naručim softver iz nemačke, i oni meni ispostavljaju fakturu na 70 dinara, jer nam je takav dogovor, ja imam 30% od neto cene.
  Platim državi onih 20 dinara PDV. E sad: Šta je porez po odbitku? Da li ovo što piše u tekstu gore znači da treba da platim još 10% na zaradu Nemaca, Što bi bilo još 7 dinara, ili samo plaćam 15% porez na moju dobit, što bi bilo 4,5 dinara, ili plaćam i jedno i drugo? I ako ima još nešto, molio bih da mi napomenete.

  Hvala u napred!

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *