Vlada Republike Srbije donela je u petak, 10. aprila 2020. godine Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjetima u privatnom sektoru radi ublažavanja posledica koje je izazvala epidemija virusa Covid19.

Od čega se sastoje mere:
1. Odlaganja dospelosti određenih poreza i doprinosa
2. Pomoći u vidu bespovratnih sredstava za zarade zaposlenih i ličnu zaradu preduzetnika

Koje su predviđene pogodnosti:
A. odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika do 04.01.2021. za mesece MART, APRIL i MAJ 2020. godine, odnosno, za APRIL, MAJ i JUN 2020. godine za one koji su već isplatili mart 2020 godine pre 10.04.2020. godine.

B. odlaganje dospelosti za plaćanje akontacija poreza na dobit i poreza na neto prihod preduzetnika (rate poreza koje se plaćaju do 15-og u mesecu tokom godine) do februara/marta 2021 za MART, APRIL I MAJ 2020. godine.

C. odlaganje dospelosti za plaćanje akontacije poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce za MART, APRIL i MAJ 2020. godine.

D. Reprogram odloženih poreskih obaveza iz A. B. i C. nakon dospeća bez kamate na 24 rate (počev od januara 2021 godine).

E. Isplata sredstava za zarade zaposlenima u maju za zaradu za mart, u junu za zaradu za april i u julu za zaradu za maj mesec.


Ako vas zanimaju pogodnosti, pogledajte naš webinar:


Ko može da koristi pogodnosti:
• rezidentna pravna lica (d.o.o. firme sa sedištem na teritoriji Republike Srbije),
preduzetnici (preduzetnike koji vode poslovne knjige, preduzetnike paušalce, preduzetnike poljoprivrednike i preduzetnike druga lica),
ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Ko ne može da koristi pogodnosti:
• budžetski korisnici (firme koje je osnovala država i u kojima država ima deo vlasništva)
• banke, osiguravajuća društva, penzioni fondovi, lizing kuće, platne institucije
preduzetnik iz radnog odnosa ili preduzetnik korisnik penzije za sebe
• osnivač van radnog odnosa koji plaća doprinose na minimalnu osnovicu
za zaposlene na bolovanju preko 30 dana (duža bolovanja, trudničko i porodiljsko bolovanje)

Uslovi za korišćenje pogodnosti:
• počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe
• niste registrovali mirovanje (privremeni prestanak obavljanja delatnosti) pre 15. marta 2020. godine
• firmu ste osnovali i registrovali pre 15.03.2020. godine

Kako se ostvaruju pogodnosi:
• d.o.o. firme i preduzetnici koji isplaćuju ličnu zaradu prijavljuju se kroz poresku prijavu za zarade, najkasnije do 30.04.2020. godine ako žele da ostvare davanje za 3 meseca
• za paušalce se čeka Pravilnik Ministra finansija koji će propisati postupak sprovođenja mera

Do 25.04.2020. godine svi koji žele da koriste pogodnosti, a imaju račun u više poslovnih banaka, treba da izaberu banku kod koje će im biti otvoren namenski račun za uplatu pomoći.

Gubitak prava na pogodnosti:
• ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine do 31.10.2020. godine, firma smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene na određeno kojima je ugovor zaključen pre 15. marta 2020 a istekao pre 31.10.2020 godine.
• gubitak prava proverava se svakog poslednjeg dana u mesecu počev od meseca aprila 2020. godine zaključno sa 31. oktobrom 2020. Godine
• gubitak prava može kontrolisati i nakon 31. oktobra 2020. godine, u postupcima kontrole, za porez u roku od 5 godina, a za doprinose bilo kada, s obzirom da oni ne zastarevaju

Firme koje izgube pravo na korišćenje pogodnosti dužne su da:
plate sve poreze i doprinose za koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na korišćenje pogodnosti, i
izvrše povraćaj direktnih davanja (minimalnih zarada) sa kamatom, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na pogodnosti.

Isplata minimalnih zarada:
• isplata minimalnih zarada vršiće se sa namenskog računa Uprave za trezor na namenske račune koji će biti otvoreni za sve privredne subjekte koji se predajom prijave za zarade opredele za korišćenje pogodnosti.
firme koji imaju račune kod više banaka do 25.04.2020. treba da predaju prijavu Poreskoj upravi o tome kod koje banke žele da im bude otvoren namenski račun.
• novac primljen na namenski račun sme da bude isplaćen SAMO I JEDINO na tekuće račune zaposlenih za koje je minimalac dobijen od države.

Zabrana isplate dividende:
• firme koje se odluče da koriste pogodnosti nemaju pravo na isplatu dividende do kraja 2020. godine.
• ukoliko prekrše ovu zabranu, firme gube pravo na pogodnosti (moraju platiti odloženi porez sa kamatom i vratiti primljenu pomoć u visini minimalca sa kamatom u roku od 5 dana).

KAZNENE ODREDBE
Prekršaji za koje je predviđena kazne u visini od 30% – 70% primljenog novca, a ne manje od 500.000 din:
• Firma nema pravo na pogodnosti (na primer smanjila je broj zaposlenih za 10% i više) a ipak se prijavi za pogodnosti
• Firma primljeni novac u visini minimalca ne prebaci na tekući račun zaposlenih već ga koristi za druge namene
• Firma izgubi pravo na pogodnosti, a ne izvrši povraćaj novca i uplatu poreza sa kamatom u roku od 5 dana