Poslodavac može odobriti zaposlenom isplatu naknade za korišćenje sopstvenog privatnog automobila u službene svrhe, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji ili inostranstvu.

Isplata naknade mora biti predviđena opštima aktom poslodavca (Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu). Obračun i isplata naknade moraju biti praćeni nalogom za službeni put.

Zaposleni ima pravo na:

  • naknadu za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, kao nadoknadu troškova amortizacije svog ličnog vozila, kao i na
  • naknadu troškova potrošenog goriva, prema putnom nalogu i evidenciji o pređenoj kilometraži i utrođenom gorivu na službenom putovanju.

Način na koji će se obračunavati potrošeno gorivo treba urediti opštim aktima, uzimajući u obzir sve elemente koji utiči na prosečnu potrošnju goriva automobila koji se koristi. Sam obračun priprema zaposleni prilikom podnošenja obračuna troškova službenog putovanja, nakon što se isto završi.

Način na koji će obračunati iznos naknade koji će isplatiti zaposlenom poslodavac može sam da uredi.

Naknada se ne može isplaćivati paušalno (recimo 5.000 din mesečno) bez obzira na to koliko je automobil korišćen, već se za svaki službeni put mora sačinjavati putni nalog i obračun utrošenog goriva.

Ranije se iznos naknade isplaćivao u iznosu od 30% cene benzina po pređenom kilometru na službenom putovanju. Poslodavci su slobodni da zadrže ovaj način obračuna. Međutim, treba voditi računa da se za potrebe obračuna poreza primenjuje drugačija formula.

Isplaćena naknada je neoporeziva do 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 7.630 dinara mesečno. Praktično, neoporeziva naknada iznosi 30% potrošenog benzina tokom jednog meseca.

Zakon određuje da se zaposlenom maksimalno može isplatiti 7.630 dinara mesečno po ovom osnovu, bez plaćanja poreza (neoporezivi iznos koji važi u momentu pisanja ovog teksta). Iznos je neoporeziv samo ukoliko se službeno putovanje obavlja prema putnom nalogu. Ukoliko je obračunata naknada manja od neoporezivog iznosa, onda poslodavac može maksimalno da isplati obračunatu naknadu, a da pritom bude oslobođen plaćanja poreza. 

Dakle, ukoliko je obračunata nadoknada manja od neoporezivog iznosa, porez se ne plaća na obračunati iznos. Ukoliko je veća, porez se ne plaća na iznose do 7.630 dinara.

Ukoliko tokom meseca zaposleni ima više službenih putovanja po osnovu kojih biva isplaćen, iznos naknada se sabira, i oporezuje kada zbir pređe neoporezivi iznos.

Iz praktičnih razloga, većina poslodavaca odluči se da za obračuna naknade koristi istu formulu koja je predviđena za kalkulisanje neoporezivog iznosa. U tom slučaju, zaposleni prima naknadu od 30% potrošenog goriva za amortizaciju vozila (kao i naknadu za utrošeno gorivo), a ukoliko taj iznos pređe 7.630 din mesečno, poslodavac će biti dužan i da plati porez.

Uslovi za ostvarivanje oslobođenja

Da bi ovo bilo moguće, neophodno je da poslodavac upotrebu privatnog automobila predvidi u svom opštem aktu (na primer pravilniku o radu). Nakon toga, poslodavac mora da izda nalog za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe. Automobil mora biti u vlasništvu zaposlenog, nekog od članova njegove porodice ili drugog lica koje ga je ovlastilo za korišćenje vozila (mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-59/2001-04).

Opštim aktom se može predvideti i da se automobil, pored prevoza na službenom putovanju, koristi i za prevoz u lokalu, ali striktno za poslovne potrebe. I u ovom slučaju putni nalog je obavezan.

Elementi koje putni nalog treba da ima su sledeći:

  • registraski broj vozila
  • tip vozila
  • naziv mesta u kojem je obavljeno putovanje
  • kilometraža na početku i na kraju službenog puta
  • broj pređenih kilometara.

 

Obračun poreza

Ukoliko je naknada tokom jednog meseca veća od neoporezivog iznosa, na iznos iznad neoporezivog plaća se porez po stopi od 10% (porez na zarade). Na oporezivi iznos ne plaćaju se socijalni doprinosi.

Da bi se obračunao iznos poreza, od obračunate naknade prvo se oduzima neoporezivi iznos. Ostatak koji se dobije brutira se množenjem sa koeficijentom 1,111111 i dobija se poreska osnovica. Množenjem poreske osnovice sa stopom poreza od 10% dobija se iznos poreza na zarade koji treba platiti.

Poslodavac je dužan da plati porez na zarade na naknadu koju zaposlenom isplati preko neoporezivog iznosa. Poreska obaveza prijavljuje se elektronski kroz poresku prijavu PPP PD (objedinjena naplata poreza po odbitku).

Ostali primaoci naknade

Istu naknadu ima pravo da isplati i preduzetnik, a u troškove u poreskom bilansu priznaju se samo isplate do neoporezivog iznosa. Dakle, preduzetnik može da isplati i proknjiži u troškove firme iznos u visini mesečnog neoporezivog iznosa, a u skladu sa članom 37a, stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana. Ukoliko preduzetnik isplati iznos veći od neoporezivog, on se ne priznaje u poreskom bilansu (ne priznaje se kao trošak prilikom obračuna poreske obaveze).

S obzirom da je naknada troškova korišćenja privatnog automobila u službene svrhe predviđena kao naknada troškova zaposlenima, lica koja nisu u radnom odnosu ne mogu primiti ovu naknadu bez plaćanja odgovarajućeg poreza. Drugim rečima, osnivači privrednih društava koji nisu u radnog odnosu u svom privrednom društvu i direktori koji nisu u radnom odnosu već su sa društvom sklopili ugovor o međusobnim pravima i obavezama nemaju pravo na neoporezive iznose ove naknade. Ukoliko im se isplati ova naknada, ona je oporeziva, pa privredno društvo za njih mora da izmiri odgovaraje obaveze. Kada je u pitanju osnivač, isplata ove nadoknade mogla bi se smatrati uzimanjem iz imovine privrednog društva, dok se za direkora koji radi po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama ona može tretirati kao drugi prihod i shodno Zakonu o porezu na dohodak građana tako i oporezivati.

Izuzetak od ovog pravila su nedobitne organizacije (udruženja, savezi, privredne komore i druge nedobitne organizacije) koje angažuju fizička lica za saradnju u oblasti nauke, istraživanja, kulture, zdravstva, obrazovanja i slično, a koja po osnovu saradnje ne primaju nikakvu drugu nadoknadu. NVO može ovim licima isplatiti nadoknadu troškova koriščenja privatnog automobila za službene svrhe, pod uslovom da poseduje svu potrebnu propisanu dokumentaciju i da je ove isplate predvidela svojim opštim aktima, a da je fizičko lice angažova za potrebe saradnje isključivo u oblastima određenim članom 85. stav 4. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana.