Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe (na službenom putovanju)

od strane | okt 21, 2015 | Porez na dohodak, Preduzetnici, Privredna društva, Udruženja | 16 Komentari

Poslodavac može odobriti zaposlenom isplatu naknade za korišćenje sopstvenog privatnog automobila u službene svrhe, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji ili inostranstvu.

Isplata naknade mora biti predviđena opštima aktom poslodavca (Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu). Obračun i isplata naknade moraju biti praćeni nalogom za službeni put.

Zaposleni ima pravo na:

 • naknadu za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, kao nadoknadu troškova amortizacije svog ličnog vozila, kao i na
 • naknadu troškova potrošenog goriva, prema putnom nalogu i evidenciji o pređenoj kilometraži i utrođenom gorivu na službenom putovanju.

Način na koji će se obračunavati potrošeno gorivo treba urediti opštim aktima, uzimajući u obzir sve elemente koji utiči na prosečnu potrošnju goriva automobila koji se koristi. Sam obračun priprema zaposleni prilikom podnošenja obračuna troškova službenog putovanja, nakon što se isto završi.

Način na koji će obračunati iznos naknade koji će isplatiti zaposlenom poslodavac može sam da uredi.

Naknada se ne može isplaćivati paušalno (recimo 5.000 din mesečno) bez obzira na to koliko je automobil korišćen, već se za svaki službeni put mora sačinjavati putni nalog i obračun utrošenog goriva.

Ranije se iznos naknade isplaćivao u iznosu od 30% cene benzina po pređenom kilometru na službenom putovanju. Poslodavci su slobodni da zadrže ovaj način obračuna. Međutim, treba voditi računa da se za potrebe obračuna poreza primenjuje drugačija formula.

Isplaćena naknada je neoporeziva do 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 7.630 dinara mesečno. Praktično, neoporeziva naknada iznosi 30% potrošenog benzina tokom jednog meseca.

Zakon određuje da se zaposlenom maksimalno može isplatiti 7.630 dinara mesečno po ovom osnovu, bez plaćanja poreza (neoporezivi iznos koji važi u momentu pisanja ovog teksta). Iznos je neoporeziv samo ukoliko se službeno putovanje obavlja prema putnom nalogu. Ukoliko je obračunata naknada manja od neoporezivog iznosa, onda poslodavac može maksimalno da isplati obračunatu naknadu, a da pritom bude oslobođen plaćanja poreza. 

Dakle, ukoliko je obračunata nadoknada manja od neoporezivog iznosa, porez se ne plaća na obračunati iznos. Ukoliko je veća, porez se ne plaća na iznose do 7.630 dinara.

Ukoliko tokom meseca zaposleni ima više službenih putovanja po osnovu kojih biva isplaćen, iznos naknada se sabira, i oporezuje kada zbir pređe neoporezivi iznos.

Iz praktičnih razloga, većina poslodavaca odluči se da za obračuna naknade koristi istu formulu koja je predviđena za kalkulisanje neoporezivog iznosa. U tom slučaju, zaposleni prima naknadu od 30% potrošenog goriva za amortizaciju vozila (kao i naknadu za utrošeno gorivo), a ukoliko taj iznos pređe 7.630 din mesečno, poslodavac će biti dužan i da plati porez.

Uslovi za ostvarivanje oslobođenja

Da bi ovo bilo moguće, neophodno je da poslodavac upotrebu privatnog automobila predvidi u svom opštem aktu (na primer pravilniku o radu). Nakon toga, poslodavac mora da izda nalog za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe. Automobil mora biti u vlasništvu zaposlenog, nekog od članova njegove porodice ili drugog lica koje ga je ovlastilo za korišćenje vozila (mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-59/2001-04).

Opštim aktom se može predvideti i da se automobil, pored prevoza na službenom putovanju, koristi i za prevoz u lokalu, ali striktno za poslovne potrebe. I u ovom slučaju putni nalog je obavezan.

Elementi koje putni nalog treba da ima su sledeći:

 • registraski broj vozila
 • tip vozila
 • naziv mesta u kojem je obavljeno putovanje
 • kilometraža na početku i na kraju službenog puta
 • broj pređenih kilometara.

 

Obračun poreza

Ukoliko je naknada tokom jednog meseca veća od neoporezivog iznosa, na iznos iznad neoporezivog plaća se porez po stopi od 10% (porez na zarade). Na oporezivi iznos ne plaćaju se socijalni doprinosi.

Da bi se obračunao iznos poreza, od obračunate naknade prvo se oduzima neoporezivi iznos. Ostatak koji se dobije brutira se množenjem sa koeficijentom 1,111111 i dobija se poreska osnovica. Množenjem poreske osnovice sa stopom poreza od 10% dobija se iznos poreza na zarade koji treba platiti.

Poslodavac je dužan da plati porez na zarade na naknadu koju zaposlenom isplati preko neoporezivog iznosa. Poreska obaveza prijavljuje se elektronski kroz poresku prijavu PPP PD (objedinjena naplata poreza po odbitku).

Ostali primaoci naknade

Istu naknadu ima pravo da isplati i preduzetnik, a u troškove u poreskom bilansu priznaju se samo isplate do neoporezivog iznosa. Dakle, preduzetnik može da isplati i proknjiži u troškove firme iznos u visini mesečnog neoporezivog iznosa, a u skladu sa članom 37a, stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana. Ukoliko preduzetnik isplati iznos veći od neoporezivog, on se ne priznaje u poreskom bilansu (ne priznaje se kao trošak prilikom obračuna poreske obaveze).

S obzirom da je naknada troškova korišćenja privatnog automobila u službene svrhe predviđena kao naknada troškova zaposlenima, lica koja nisu u radnom odnosu ne mogu primiti ovu naknadu bez plaćanja odgovarajućeg poreza. Drugim rečima, osnivači privrednih društava koji nisu u radnog odnosu u svom privrednom društvu i direktori koji nisu u radnom odnosu već su sa društvom sklopili ugovor o međusobnim pravima i obavezama nemaju pravo na neoporezive iznose ove naknade. Ukoliko im se isplati ova naknada, ona je oporeziva, pa privredno društvo za njih mora da izmiri odgovaraje obaveze. Kada je u pitanju osnivač, isplata ove nadoknade mogla bi se smatrati uzimanjem iz imovine privrednog društva, dok se za direkora koji radi po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama ona može tretirati kao drugi prihod i shodno Zakonu o porezu na dohodak građana tako i oporezivati.

Izuzetak od ovog pravila su nedobitne organizacije (udruženja, savezi, privredne komore i druge nedobitne organizacije) koje angažuju fizička lica za saradnju u oblasti nauke, istraživanja, kulture, zdravstva, obrazovanja i slično, a koja po osnovu saradnje ne primaju nikakvu drugu nadoknadu. NVO može ovim licima isplatiti nadoknadu troškova koriščenja privatnog automobila za službene svrhe, pod uslovom da poseduje svu potrebnu propisanu dokumentaciju i da je ove isplate predvidela svojim opštim aktima, a da je fizičko lice angažova za potrebe saradnje isključivo u oblastima određenim članom 85. stav 4. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana.

16 Komentari

 1. Tomic Bosko

  Poštovani !
  Koristim privatni automobil za potrebe preduzeća i do sada se obračunavalo 30% od vrednosti benzina-dizela u zavisnosti od potrošnje automobila puta predjena kilometraža a od 01.01.2016.g. se obračunava 30% od vrednosti goriva puta potrošene litre na službenom putu .
  Da li je to greška litre umesto kilometara .
  Jer ako bi se obračunavale litre onda potrošeno gorivo na službenom putu se refundira samo 30% od potrošenog goriva ???
  Nepokriva se čak ni gorivo koje je potrošeno a kamoli amortizacija vozila .
  Zamolio bih Vas da mi date odgovor na postavljeno pitanje .
  Unapred Vam se zahvaljujem .

  Odgovori
 2. Ivan Lalić

  Poštovana Marija,
  imam za vas dva pitanja:

  1. Na osnovu Boškovog pitanja i vašeg odgovora, pročitao sam vaš tekst sa sajta mojafirma.rs.
  Neverovatno mi je da se praktično naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe smanjila 10 puta, što u praksi ne pokriva ni troškove registracije i redovnih servisa, a kamoli amortizacije vozila.

  Nije mi jasno da li se u navedenom tumačenju ministarsva radi samo o poreskom tretiranju isplaćene sume na osnovu korišćenja sopstvenog vozila u službene svrhe, gde u obračun više ne ulazi ukupna cena potrošenog goriva, ili se radi o generalnom načinu obračuna naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe.
  S’ obzirom da bi po tom novom načinu obračuna, račun za gorivo bilo izuzeto iz naknade, da li to isto znači i za amortizaciju i ostale troškove popravke, odnosno da li sama amortizacija vozila može da se ugovori posebno?

  2. Da li se naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe može ugovoriti samo sa zaposlenim u toj firmi na osnovu ugovora o radu, ili i sa nezaposlenom osobom na osnovu ugovoru o delu?

  Srdačno

  Odgovori
  • маркос

   To и мене занима. У питању је удружење које често ангажује лица која нису запослена, а по основу уговора о делу. Та лица у току вршења рада користе сопствена возила и иду на служб.пут. Да ли је довољан за њих:
   1. Налог за службени пут
   2. Налог за коришћење сопствен. возила у служб. сврхе
   3. Уг.о делу
   Леп поздрав,

   Odgovori
 3. марко.63

  Поштовани,

  у питању је удружење-недобитна које ангажује људе по уговору о делу и ауторском хонорару. Они често користе сопствено возило у служб.сврхе.
  Да ли је за лица која нису запослена код послодавца довољан
  1) Налог за служб.путовање и
  2) Налог о коришћ. сопств. возила у служб.сврхе?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Za ova lica važe isti uslovi kao i za ostala, plus uslov da lice ne ostvaruje nikakve prihode druge od udruženja. Dakle, ukoliko lice ima prihode po ugovoru o delu, nemate pravo na neoporezivo primanje po osnovu korišćenja privatnog vozila u službene svrhe.

   Odgovori
 4. Boško Tomić

  Poštovana Marija !
  Hvala Vam na odgovoru .
  Ali bih Vas zamolio ako je moguće da mi odgovorite tj.date primer obračuna
  za službenio putovanje kada se koristi privatno vozilo u službene svrhe .
  Obračunu na obrscu gde se tačno vide sve obračunate stavke kako bi obračun bio ispravan i mogao priložiti sa putnim nalogom .
  Unapred Vam se zahvaljujem na brzom odgovoru .
  S ‘ poštovanjem !
  Boško.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Nažalost, nemam takav obrazac.

   Naši klijenti sami sastavljaju obračune, a naš deo posla je da izvršimo obračun poreza i proknjižimo dokumentaciju koju oni obezbede.

   Ne postoji univerzalan obrazac, jer svaka firma uređuje obračun naknade po sopstvenim potrebama i mogućnostima.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 5. Marko

  Postovani ,

  Kod pravdanja troskova goriva koji idu na firmu a prouzrokovali su ih vlasnici firmi svojim privatnim vozilima Na primer poseduju kartice Lukoila koje su vezane direktno za njihova vozila,a koja su vlasnistvo firme ili na njihovo licno ime, da li u tom slucaju su potrebni putni nalozi za pravdanje nastalih troskova goriva?

  Unapred hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   U tom slučaju potrebno je obračunati porez na prihode po osnovu uzimanja iz imovine pravnog lica za lične potrebe osnivača ili potrošnju goriva tretirati kao zaradu, ukoliko je lice zaposleno kod poslodavca, te obračunati porez i doprinose na zaradu.

   O uzimanju iz imovine smo pisali u posebnom tekstu.

   Srdačan pozdrav

   Odgovori
 6. enis

  postovani -a
  vozilo je na privatno lice a korisnik je firma ,koliko moze firma da plati vlasniku a da ne se placa porez.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Odgovor na ovo pitanje dat je u tekstu.

   Svako dobro!

   Odgovori
 7. Anja

  Da li ste možda pisali negde o upotrebi privatnog automobila preduzetnika – preduzetnik koristi privatni automobil u svrhu obavljanja delatnosti – obilazi klijente, odnosi i preuzima potrebnu dokumentaciju….
  Unapred se zahvaljujem na odgovoru!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Pisali smo na ovu temu svojevremeno za Mojafirma.rs ali je taj portal nažalost odavno neaktivan. Na našem blogu nemamo tekst na tu temu. Stavićemo ga na spisak interesantnih tema, pa ćemo se potruditi da je obradimo u narednom periodu.

   Svako dobro!

   Odgovori
 8. Daca

  1.Prilikom isplate naknade za amortizaciju zaposlenom prilikom koriscenja sops. automobila u sluzbene svrhe, da li upisujemo bop ili upisujemo samo isplata po odluci..? I koju sifru placanja primenjujemo?
  Konkretno u ukupnom iznosu imamo troskove goriva,naknadu do neoporezivog iznosa i preko neoporezivog.

  2. Kao neoporezivi iznos (7630,00) odnosi se na mesecni obracun ili mesecnu isplatu.
  Zaposlenom smo obracunali naknadu za koriscenje privatnog automobila za avgust, septembar, oktobar, a sve smo mu isplatili u novembru.
  Da li se neoporezivi iznos 7630,00 koristi za svaki mesec posebno, ili kada je bila isplata za sve mesece zajedno?
  Zaposleni je dostavio dokumentaciju 24.11. za sva tri meseca.Obracunali smo naknadu tretirajuci svaki mesec posebno i koristili za svaki mesec poseno neoporezivi iznos. Predata je posebno prijava 24.11. PPP PD za Oktobar Pid-10-2022 za iznos preko neoporezivog i posebna prijava PPP PD za Novembar Pid -11-2022 za iznos preko neoporezivog 24.11.
  Da li je tako u redu ili..?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Šifra plaćanja i BOP zavise od toga da li je isplata naknada za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe oporeziva ili ne. Neoporezivi deo naknade isplaćuje se pod šifrom 241 (141) bez korišćenja BOP-a. Oporezivi deo pod šifrom 240 (140) uz korišćenje BOP-a. U vašem slučaju, potrebno je da naknadu razdvojite na oporezivi i neoporezivi deo prilikom isplate.

   Što se drugog pitanja tiče, po mom mišljenju, postupili ste ispravno.

   Svako dobro!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *