U Tehničkom uputstvu Poreske uprave između ostalog nalazi se i nekoliko praktičnih objašnjenja u vezi sa izdavanjem avansnih računa na fiskalnim uređajima.

Naime, jedna od bitnih novina u sistemu fiskalizacije koji je u primeni od 01.05.2022. godine jeste da se na fiskalnim uređajima evidentiraju i avansne uplate od fizičkih lica.

Jedno od prvih pitanja koje je regulisano jeste kako nazvati artikal prilikom izdavanja računa za avansnu uplatu (koju kupac plaća pre prodaje odnosno pre izdavanja računa za prodaju dobra ili usluge).

Nazivi artikala koji se koriste za evidenciju avansnih uplata dati su u tabeli:

Polje NAZIV ARTIKLA Polje KOLIČINA Polje
JEDINIČNA CENA/UKUPNO
10: Avans (Đ) 1 Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi
11: Avans (E) 1 Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi
12: Avans (G) 1 Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV – 0%
13: Avans (A) 1 Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0%

 

Dakle, u polje količine unosi se uvek 1. Obveznici koji nisu u sistemu PDV-a koriste naziv artikla 13: Avans (A), dok naziv artikla 12: Avans (G) koriste firme koje su u sistemu PDV-a, ali su za datu prodaju oslobođene PDV-a (na primer izdavanje stana fizičkom licu za stanovanje)

U Tehničkom uputstvu date su i sledeće napomene:

  • Esir korisnik (kasir) u ovom slučaju treba da ima mogućnost promene cene artikala koji se koriste za evidenciju avansnih uplata, a dati su u tabeli iznad.
  • Svaki sledeći račun Avans-Prodaja kao referentni broj ima broj prethodnog računa Avans-Prodaja.
  • Prilikom formiranja konačnog računa Promet-Prodaja prethodno se formira račun Avans-Refundacija.
  • Račun Avans-Refundacija kao referentni broj ima broj poslednjeg računa Avans-prodaja, a konačni račun, Račun-Prodaja, kao referentni broj ima broj računa Avans-Refundacija.
    Račun Avans–Refundacija se ne izdaje kupcu.
  • Polje za reklamu ispod naslovne linije koja obeležava kraj fiskalnog računa je u ovom slučaju obavezno polje.
  • Kod računa Avans-Prodaja, a po zahtevu kupca, u polju za reklamu, Esir korisnik (kasir) unosi artikle koji su predmet avansnih plaćanja.
  • Kod konačnog računa, Promet-Prodaja, kasir, u polju za Reklamu, obavezno unosi broj i datum poslednjeg računa Avans-Prodaja, a ostale podatke po zahtevu kupca.
  • Crvenim su obeleženi podaci koji se ne šalju PFR tj. ne stižu na SUF.

Za kraj, dato je i nekoliko primera Avansnih račun.