Jedna od čestih dilema koju imaju privrednici jeste da li osnivač koji nije zasnovao radni odnos u firmi treba da plaća socijalne doprinose.

Osnivači odnosno članovi privrednih društva koji u njima obavljaju rad, u okviru radnog odnosa ili van njega, obveznici su obaveznih socijalnih doprinosa koje za njih plaćaju firme čiji su osnivači odnosno članovi.

Za osnivače koji su u radnom odnosu u sopstvenim firmama, obračunavaju se i plaćaju porez i doprinosi na isti način kao i za druge zaposlene.

Osnivači koji nisu u radnom odnosu u svojoj firmi, obveznici su i ako u njoj obavljaju rad po nekom drugom osnovu, kao što je:

1. predstavljanje i zastupanje pravnog lica, a na osnovu upisa u registar pravnih lica, i

2. poslovodstvo i upravljanje – lica izabrana u organe upravljanja.

Kada se smatra da osnivač obavlja rad van radnog odnosa?

Ako je lice upisano u registar privrednih društava kao osnivač, ali nije upisan ni kao zastupnik ni član uprave (direktor, zamenik direktora, prokurista, član odbora direktora, upravnog ili nadzornog odbora i slično) ono nije obveznik doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, jer u ovom pravnom licu ne obavlja rad, u smislu relevantnih zakona.

Postoji mišljenje Ministarstva rada kojim se navodi da svaki osnivač u svojoj firmi obavlja rad. Ovaj zaključak izvodi se iz toga da skupština društva, koju čine svi članovi, obavezno zaseda jednom godišnje, te barem jednom godišnje svi članovi društva obavljaju određeni rad u firmi.

Međutim, strukovna udruženja zastupaju stav da je ovo pogrešno tumačenje Zakona o socijalnim doprinosima, koji pod radom osnivača podrazumeva poslovođenje, zastupanje, ugovaranje i slično, a ne i učestvovanje članova u radu skupštine društva.

Kako se obračunava iznos obaveze?

Izmenama koje su stupile na snagu 30.05.2013. godine predviđeno je da doprinose za osnivača koji nije u radnom odnosu, a obavlja rad na gore pomenuti način, obračunava i plaća pravno lice čiji je osnivač, za razliku od ranijeg rešenja koje je podrazumevalo da se obavezni doprinosi plaćaju po rešenju Poreske uprave.

Dakle, pravna lica čiji osnivači obavljaju rad van radnog odnosa, a u smislu poslova zastupanja, predstavljanja, poslovođenja i upravljanja, i kao takvi su upisani u registar pravnih lica, dužna su da obračunaju i uplate doprinose za obavezno socijalno osiguranje osnivača. Poreska uprava više neće donositi rešenja po ovom osnovu, kao što je ranije bilo predviđeno.

Osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica za  uplatu socijalnih doprinosa, na koju se primenjuju zbirne stope doprinosa.

Podsećamo da osnivačima kojima se po osnovu radnog odnosa (ili nekom drugom osnovu) u drugom pravnom licu uplaćuju doprinosi,  treba obračunati i uplatiti samo doprinos za PIO, po osnovu člana 12 Zakona o socijalnim dorpinosima. Osnivačima kojima se doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti ne uplaćuje po nekom drugom osnovu, treba obračunati i uplatiti sva tri socijalna doprinosa.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi jesu:

1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 26%;

2) za obavezno zdravstveno osiguranje – 10,3%;

3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – 1,5%.

Na primer, za osnivača van radnog odnosa koji je osiguran po osnovu rada u drugoj firmi, za april 2015. godine firma do 15. maja treba da uplati iznos od 5.228 dinara (26% na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa od 20.109 dinara)

Rok za plaćanje doprinosa na najnižu osnovicu je 15. u mesecu za prethodni mesec. Dakle, do 15. maja treba izmiriti obavezu za april tekuće godine.  Poreska prijava za obračunate doprinose podnosi se u elektronskom obliku na obrascu PP-OD-O.

Ovo zakonsko rešenje nije predvidelo bilo kakve isplate osnivačima (doprinosi se plaćaju bez mogućnosti isplate „neto“ dohotka osnivačima).

Još jednom podvlačimo da je obračun doprinosa za osnivače koji su u svom privrednom društvu zasnovali radni odnos u svemu isti kao obračun doprinosa za druge zaposlene.

Pročitajte još:

Plaćanje u gotovom novcu od strane pravnih lica i preduzetnika

Lična primanja vlasnika pravnog lica

Odbitak PDV – pitanja i odgovori