Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika donet je krajem proleća ove godine, a stupio je na snagu 8. juna 2018.

Zakon se bavi pitanjem stvarnog vlasnika privrednih subjekata i obavezom dokumentovanja i registrovanja podataka o stvarnim vlasnicima, a zbog napora da se reguliše oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma za koju Srbija nije dovoljno usklađena sa međunarodnim preporukama.

Dve osnovne obaveze koje će najviše interesovati privrednike su:

  • obaveza da se odredi stvarni vlasnik privrednog subjekta i da se podaci i dokumentacija o njemu čuvaju najmanje 10 godinarok za ispunjenje je 8. jul 2018. godine, i
  • obaveza da se izvrši upis podataka o stvarnom vlasniku kroz portal APR-a rok za ispunjenje je 31.01.2019. godine.

Obaveza da se odredi stvarni vlasnik i o tome sastavi dokument

 

Od 8. jula 2018. dužni ste da obezbedite dokumentaciju o stvarnim vlasnicima u sedištu vaše firme/organizacije, ako ste osnovani u formi:

1) privrednog društva (društvo ograničene odgovornosti ili akcionarsko društvo, osim javnih akcionarskih društava);

2) zadruge;

3) ogranka stranog privrednod društva;

4) poslovnog udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;

5) fondacije i zadužbine;

6) ustanove;

7) predstavništva stranog privrednog društava, udruženja, fondacija i zadužbine.

Ovaj zakon ne primenjuje se na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Za sada, ovu dokumentaciju ne treba da dostavljate ni jednoj instituciji. To će se promeniti 01. januara 2019. kada će početi sa radom elektronski servis za prijavu podataka o stvarnim vlasnicima u registar Agencije za privredne registre.

Do tada, potrebno je da sastavite izjavu o tome ko su stvarni vlasnici, koju će potpisati zakonski zastupnik ili druga ovlašćena osoba u vašoj organizaciji, a koja će sadržati lične podatke fizičkih lica koja se smatraju stvarnim vlasnicima. Ko su ova lica navodimo niže. Obrazac izjave nije propisan. Naš predlog kako možete sastaviti izjavu preuzmite na dnu stranice. 

Pored izjave, potrebno je da imate rešenje o registraciji privrednog subjekta ili izvod iz registra Agencije za privredne registre iz kojeg se vidi aktuelna vlasnička struktura, kao i očitane lične karte odnosno kopije pasoša stvarnog vlasnika (jednog ili više njih).

Stvarnim vlasnikom privrednog subjekta smatra se:

1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

2) fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

3) fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

4) fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;

5) fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Izuzetno, ako nije moguće odrediti fizičko lice iz prethodnih pet tačaka na način kako je to propisano, stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta.

 

Obaveza registracije podataka o stvarnom vlasniku

 

Zakon predviđa uspostavljanje Centralne evidencije stvarnih vlasnika, koju će voditi Agencija za privredne registre.

Agenciji je ostavljen rok do kraja godine da se pripremi, pa bi od 1. junara 2019. trebalo da počne sa radom registar ovih podataka na sajtu (portalu) APR-a.

Ideja je da privredni subjekti vrše upis podataka o stvarnim vlasnicima elektronski, koriščenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronskog potpisa) direktora, kao i da svaku promenu prijave u registar.

Za upis podataka firmi, nakon uspostavljanja registra koji je planiran do kraja godine, ostavljen je rok do 31.01.2019. godine.

 

Kompletan tekst Zakona možete pročitati ovde.

 

Dokumenta za preuzimanje:

Izjava o stvarnom vlasniku (DOCX)

Izjava o stvarnom vlasniku (DOC – Word 97 – 2003)