Građani Republike Srbije koji su tokom 2022. godine ostvarili zbir dohodaka (prihoda iz različitih izvora) veći od 3.719.376,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu (porez na „ekstra prihod“).

Građani čije je zbir dohodaka ostvaren tokom 2022. godine manji od ovog iznosa nemaju poreske obaveze po ovom osnovu.

Ko plaća ovaj porez?

Ovaj porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Republici i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Republici)

Koje vrste prihoda ulaze u zbir za oporezivenje?

zbir dohotka za oporezivanje ulaze sledeći prihodi ostvareni u 2022. godini:

1) zarada iz čl. 13. do 15b Zakona o porezu na dohodak građana;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65v Zakona;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

6a) oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b Zakona;

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;

Zarade i oporezivi prihodi paušalno oporezovanih preduzetnika, kao i prihodi pod tačkama 3), 6) i 7) umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret lica koje je ostvarilo prihod. Neto prihod preduzetnika koji vode poslovne knjige umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici. Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret preduzetnika koji se opredelio za zaradu. Praktično, u zbir ulaze neto iznosi prihoda.

Napominjemo da se dividende (učešća u dobiti) koje ostvare osnivači ne nalaze na ovom spisku, tako da one ne uvećavaju godišnji zbir dohotka za oporezivanje.

Da li paušalci plaćaju godišnji porez na dohodak („ekstra dohodak“)?

Paušalno utvrđen prihod iz rešenja Poreske uprave ulazi u zbir godišnjeg dohotka za oporezivanje.

Ukoliko preduzetnik paušalac obavlja samo samostalnu delatnost, i nema drugih prihoda, on verovatno neće biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak. Naime, iznos paušalno utvrđenog prihoda iz rešenja Poreske uprave po pravilu je ispod godišnjeg cenzusa za oporezivanje.

Međutim, ukoliko preduzetnik paušalac ostvaruje i druge prihode (zarada iz radnog odnosa kod drugog poslodavca, prihodi od davanja u zakup pokretne i nepokretne imovine itd) on može biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak.

Kako se vrši obračun osnovice za oporezivanje?

Fizičko lice treba da sabere iznos prihoda iz različitih izvora (zarada, neto prihod od samostalne delatnosti, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, zakupnine od izdavanja nepokretne i pokretne imovine itd) u neto iznosima, gde je to i kako je to predviđeno Zakonom. Od dobijenog zbira oduzima se neoporezivi iznos od  3.719.376,00 dinara.

Ostatak predstavlja oporezivi prihod, na koji se obračunava porez po progresivnoj stopi:

  • porez od 10%, do iznosa od 7.438.752 dinara
  • porez od 15% na iznos preko 7.438.752 dinara.

Lični odbici

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak mogu da umanje svoju obavezu korišćenjem ličnih odbitaka, i to:

  • za poreskog obveznika – 495.917 dinara
  • za izdržavanog člana porodice – 185.969 dinara po članu.

Zbir ličnih odbitaka ne može preći iznos od 50% dohotka za oporezivanje.

Umanjenje za mlađe od 40 godina

Od prošle godine, uvedena je poreska olakšica za osobe mlađe od 40 godina. Prilikom obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana, za ove osobe, osnovica će biti dodatno umanjena za tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2022. godini (3.719.376,00 dinara). Umanjenje se može primeniti samo na:

  • zaradu,
  • prihode od samostalne delatnosti i
  • prihode od autorskih i srodnih prava.

Pravo na ovu olakšicu imaju osobe koje na 31.12.2022. godine nisu imale punih 40 godina života.

Rokovi za predaju i plaćanje poreza

Počevši od ove godine, značajno je izmenjen postupak utvrđivanja poreza.

Do prošle godine, fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak bilo je dužno da preda poresku prijavu PPDG-2R elektronskim putem, preko portala ePorezi, najkasnije do 16. maja 2022. godine.

Od poreske obaveze za 2022. godinu, prijavu priprema Poreska uprava, na osnovu podataka iz službenih evidencija i postavlja je na portal ePorezi najkasnije do 01.04.2023. godine.

Poreski obveznik nakon toga ima rok do 15. maja 2023. godine da pregleda podatke iz postavljene prijave, da ih po potrebi izmeni, ako su u nekom delu netačni, da plati porez i preda poresku prijavu. Dakle, od ove godine plaćanje se ne vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, jer ista neće biti izdavana.

Podaci potrebni za obračun poreske obaveze nalaze se u PO-PPP potvrdama koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2023. godine za prethodnu godinu.

Šta je potrebno za predaju prijave?

Ako želite da prijavu predate sami, potreban vam je pre svega elektronski sertifikat. Od dokumentacije, potrebne su vam PPP-PO potvrde o isplaćenim prihodima tokom 2022. godine radi obračuna osnovice poreza, kao i lična dokumenta izdržavanih članova porodice, ukoliko koristite odbitke za njih.

Prijavu može da pripremi i preda izabrani knjigovođa. U tom slučaju, biće mu potreban vaš elektronski sertifikat ili  ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave u vaše ime.