Reformom parafiskalnog sistem 2012. godine, plaćanje većine lokalnih komunalnih taksi od strane privrede je ukinuto. Ipak, određeni broj malih i mikro privrednih subjekata dužan je da plaća lokalnu komunalnu taksu na isticanje firme na poslovnom prostoru (tkz firmarinu) i danas. O tome ko i kada treba da plaća ovu taksu pročitajte u nastavku teksta.

Lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme naplaćuje lokalna samouprava. Ovu mogućnost dao je zakonodavac u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, gde je u članu 11. predviđeno da skupština jedinice lokalne samouprave može uvoditi lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga.

U članu 15. dalje se precizira da se lokalne komunalne takse mogu uvoditi za:

 • isticanje firme na poslovnom prostoru;
 • držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
 • držanje sredstava za igru („zabavne igre“).

Obveznici ove takse mogu da budu i preduzetnici i pravna lica koja se razvrstavaju u mala (i mikro) pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ali samo pod sledećim uslovima: 

 • da obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, ili 
 • da imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara

Iz ovog uslova, koji je definisan u članu 15a Zakona o finansiranju lokalne samouprave, možemo da izvedemo osnovna pravila plaćanja ove takse:

 • Mikro i mala pravna lica i preduzetnici koji se ne bave pobrojanim delatnostima i nemaju godišnji prihod veći od 50 miliona dinara ne plaćaju taksu za isticanje firme.
 • Mikro i mala pravna lica, koja se ne bave pobrojanim delatnostima, a imaju godišnji prihod preko 50 miliona dinara plaćaju taksu za isticanje firme.
 • Mikro i mala pravna lica, koja se bave pobrojanim delatnostima, plaćaju taksu za isticanje firme, bez obzira na vrednost godišnjeg prihoda.

Lokalna samouprava ima slobodu da odredi ko plaća taksu, u kojoj visini, kojim rokovima i kako ali i da propiše određene olakšice prilikom plaćanja.

Na visinu lokalne komunalne takse utiču:

 • delatnost firme,
 • površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata,
 • veličine firme u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i
 • zona grada u kojoj se nalazi poslovni prostor.

Odluku Grada Beograda o naplati firmarine možete pronaći ovde.

Na primer, firma koja se bavi programiranjem, razvrstana kao mikro pravno lice, sa sedištem (i nema drugih poslovnih prostorija) u Beogradu, u zoni I, može da očekuje rešenje o plaćanju firmarine od 53.000 dinara, u 12 mesečnih rata. U istu klasu spadaju i delatnosti call centra, računovodstva, konsaltinga, reklamiranja i inženjerske delatnosti, pa – u istoj zoni – mogu očekivati isti iznos firmarine.

Za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i ne bave se gore pobrojanim delatnostima, godišnji iznos firmarine ograničen je na dve prosečne zarade. Ovde je u pitanju prosečna zarada po zaposlenom ostvarena na teritoriji jedinice lokalne samouprave u periodu januar – avgust godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje firmarina, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistiku.

Po osnivanju firme, potrebno je da jedinici lokalne samouprave predate prijavu za komunalnu taksu P-KT, elektronskim putem, preko portala lpa.gov.rs. Ukoliko niste obaveznik plaćanja takse, to možete navesti u polju Napomene. Lokalna samouprava neće vam odrediti obavezu za taksu, već će samo prijavu obraditi kao informativnu.

Ukoliko vaša firma ostvari prihod veći od 50 miliona, u narednoj poslovnoj godini možete očekivati rešenje o plaćanju komunalne takse od strane lokalne samouprave. 

U rešenju ćete pronaći podatak o visini obaveze i instrukcijama za plaćanje. Taksa se plaća svakog meseca, u visini 1/12 godišnje obaveze. Za narednu godinu, lokalna samouprava izdaće vam novo rešenje u kojem se visina naknade može promeniti. Do dobijanja novog rešenja, dužni ste da svakog meseca plaćate firmarinu u iznosima iz prethodne godine.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu. Za svaku firmu istaknutu van poslovnog objekta plaća se taksa za svaku istaknutu firmu.

Treba voditi računa da lokalna samouprava pod isticanjem firme podrazumeva samo isticanje osnovnih podataka firme na panou ili tabli površine do 0,25 m2. 

Isticanje panoa veće površine ili panoa na kojem se nalaze i neki drugi podaci (reklamne poruke, slogani, informacije o prodajnim akcijama) lokalne samouprave tretiraju kao isticanje reklamnog panoa, a ovo povlači dodatne obaveze (pribavljanje projektnog rešenja za reklamni pano, dobijanje dozvole za postavljanje panoa i plaćanje posebne takse za reklamni pano). Prema tome, vodite računa o dimenzijama i sadržini panoa na kojem ističete podatke.