O najnovijim izmenama u ovoj oblasti pročitajte u tekstu http://www.experta.rs/u-2016-bez-kepu-knjige-u-veleprodaji-i-uslugama/

Zakonom o trgovini i Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga (koji još uvek važi s obzirom na to da ministar nadležan za trgovinu nije doneo novi podzakonski akt), trgovac je dužan da vodi evidecniju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe.

Pod trgovcem se podrazumeva pravno ili fizičko lice koje obavlja trgovinsku delatnost, trgovinu na veliko i trgovinu na malo robom i uslugama.

Pod trgovcima u smislu ovog Zakona smatraju se i poljoprivrednici i fizička lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima.

Dakle, sva pravna i fizička lica koja obavljaju promet robe i usluga u prometu robe dužna su da vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – obrascu KEPU

Evidencija na obrascu KEPU knjige vodi se za svaki prodajni objekat posebno i u njemu se čuva.  Knjiga evidencije je povezana. Obveznik overava Knjigu evidencije i numeriše stranice rednim brojevima pre unošenja podataka. Ako se Knjiga evidencije vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i overeni.

U knjigu evidencije unose se podaci o poslovnim promenama vezanim za promet robe i vršenje usluga (nabavka, prodaja, povraćaj, otpis, rashod, promena cena itd.) najdocnije narednog dana za prethodni dan.

Primljenom robom ne sme se raspolagati pre evidentiranja u Knjizi evidencije. Knjiženje u Knjizi evidencije vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture, dostavnice, prijemnice, dnevnog izveštaja fiskalne kase, odnosno fiskalnog dokumenta, zapisnika, popisne liste, reversa, potvrda, ugovora o izvršenoj usluzi i dr.).

Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu i, pored ostalog, obavezno sadrži podatke o odgovornom licu koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu).

Otpremnica, faktura, dostavnica, prijemnica ili druga odgovarajuća isprava za robu obavezno sadrži: naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca, mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu, broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji i datum izdavanja isprave, naziv i adresu primaoca robe i potpis lica koje je robu zaprimilo, naziv robe, količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i podatke o prevozniku robe.

Svaka količinska ili vrednosna promena zaliha robe mora se evidentirati u KEPU knjizi. Na kraju poslovne godine, nakon sprovedenog popisa i knjiženja eventualnih viškova i manjkova, saldo iz KEPU knjige mora odgovarati stvarnom stanju robe na zalihama. On ujedno predstavlja početno stanje koje se prenosi u novu poslovnu godinu. 

Do donošenja novog podzakonskog akta, citirani Pravilnik ostaje na snazi, a sa njim i obaveza trgovaca da vode KEPU knjigu i materijalno-robnu dokumentaciju izrađuju sa svim podacima koje ovaj Pravilnik nalaže.