Poreske prijave poreza na imovinu za 2013. godinu dostavljaju do 31.03.2013. godine pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Obveznici poreza na imovinu su lica koja ostvaruju sledeća prava na nepokretnostima – pravo svojine, pravo stanovanja, pravo zakupa stana ili stambene zgrade za period duži od godinu dana ili na neodređeno vreme, pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Obveznici su i fizička i pravna lica, rezidenti i nerezidenti Republika za nepokretnosti koje se nalaze na terirotiji Srbije.

Pravna lica i preduzetnici podnose poresku prijavu PPI-1 svake godine, do 31. marta. Ovu poresku prijavu u istom roku podnose i fizička lica obveznici PDV-a (zakupodavci, investitori) kao obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti koji vode poslovne knjige.

Dakle, svi poreski obveznici koji vode poslovne knjige (po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva) dužni su da podnesu poresku prijavu za nepokretnosti koje vode u svojim poslovnim knjigama do 31.marta. Poreske prijave izrađuju knjigovođe u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Za nepokretnosti koje su namenjene prodaji postoji poresko oslobođenje tj na njih se ne plaća porez na imovinu. Ove nekretnine računovođe vode na posebnim kontima klase 142 i 144.