Popis sprovodi popisna komisija ili lice određeno za popis (kod preduzetnika i malih pravnih lica). Popis prati set dokumentacije, koji u ovom članku najkraće nabrajamo.

Odluku o formiranju popisne komisije društva ograničene odgovornosti donosi direktor. U odluci se imenuju predsednik i članovi komisije. U komisiju za popis ne mogu biti izabrana lica koja su kao računopolagači odgovorna za fizičko stanje imovine (magacioner, blagajnik itd). Odlukom se definiše u kom roku komsija za popis treba da podnese Izveštaj o popisu i popisne liste.

Pre otpočinjanja popisa, direktor donosi Uputstvo za rad komisije za popis. Uputstvo treba da sadrži smernice o načinu vršenja popisa koji je definisan Pravilnikom o popisu, čl 7 do 14. Između ostalog, Uputstvom se nalaže komsiji za popis da pre početka popisa sastavi Plan rada. Planom rada definišu se vremski i prostorni okviri popisa.

Fizički popis dokumentuje se u popisnim listama. Može se sastaviti nekoliko popisnih lista prema vrstama imovine, a u posebne popisne liste obavezno se izdvaja tuđa imovina zatečena kod pravnog lica. Pre popisa, popisnoj komisiji mogu se dati popisne liste iz računovodstvene evidencije koje sadrže samo nomenklaturne podatke o dobrima. Popisna komisija ne sme da raspolaže podacima o računovodstvenim količinama dobara pre završetka popisa.

Nakon izvršenog inventarisanja, komisija sastavlja Izveštaj o izvršenom popisu. Izveštaj usvaja direktor najkasnije 30 dana od dana izvršenog popisa, i o tome sačinjava odluku, pa sve zajedno sa popisnim listama predaje na knjiženje.

Sve detalje popisa, pravno lice treba da precizira u internom aktu – Pravilniku o organizaciji i sproovođenju popisa.