Promet objekta nastaje danom kada prenosilac prava predaje objekat sticaocu prava na raspolaganje, odnosno danom kada prenosilac sticaocu predaje ključeve objekta. S obzirom da danom prometa objekta nastaje obaveza za plaćanje PDV-a i poreza na imovinu, neophodno je sastaviti Zapisnik o primopredaji u kome će se navesti datum primopredaje odnosno datum prometa nepokretnosti.