Čuvanje opštih akata društva

od strane | maj 17, 2016 | Privredna društva, Racunovodstvo | 0 Komentara

Prilikom osnivanja društva ograničene odgovornosti nastaje niz akata koji se intenzivno koriste prilikom osnivanja i registracije privrednog društva, kao i u prvim danima rada.

Nakon tog perioda, ova opšta akta se odlažu i čuvaju. Pored osnivačkog akta i rešenja o registraciji, Zakon o privrednim društvima propisuja i koja se druga akta društva moraju čuvati i na koji način.

Prema članu 240. društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

1) osnivački akt;

2) rešenje o registraciji osnivanja društva;

3) opšte akte društva;

4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;

5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;

6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;

7) zapisnike sa sednica nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;

8) izveštaje direktora i nadzornog odbora društva, ako je upravljanje društvom dvodomno;

9) evidenciju o adresama direktora i članova nadzornog odbora;

10) evidenciju o adresama članova društva;

11) ugovore koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno i članovi društva, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da pobrojana dokumenta i akte čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte pod tačkama 1) do 7) i 11) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte sa ovog spiska najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *