Od 1. januara 2013. godine članstvo u privrednim komorama zasniva se na principu dobrovoljnosti. Obavezu plaćanja doprinosa komori imaju samo članovi.

Naime, članom 9. Zakona o privrednim komorama propisano je da članovi komore mogu da budu svi subjekti iz člana 8. Zakona koji imaju sedište odnosno obavljaju delatnosti na teritoriji Republike, pokrajine, grada i opštine za koju je komora osnovana.

Članovi komore pristupaju i istupaju iz članstva dostavljanjem pismenog obaveštenja o pristupanju odnosno istupanju iz komore čiji su članovi.

Obrazac obaveštenja nije propisan, pa subjekti mogu sami da ga kreiraju. Od datuma dostavljanja obaveštenja prestaju prava i obaveze dosadašnjih članova prema komori, ukoliko komora nije drugačije uredila svojim statutom.

Neke komore predviđaju da članstvo prestaje 6 meseci nakon dana pismenog obaveštenja člana o istupanju. Zakon predviđa da se istupanje bliže uređuje statutom komore, tako da članovi moraju poštovati rokove predviđene statutom i plaćati članarinu komori do isteka predviđenog roka.

Lica koja žele da istupe iz više komora u kojima su članovi, moraju svakoj od njih dostaviti obaveštenje o istupanju. Preporučujemo da se obaveštenje dostavlja lično na adresu komore ili kao preporučena pošiljka. Ukoliko izaberu ličnu dostavu, subjekti predaju obavštenje u dva primerka, od koga jedan predaju komori, a drugi, overen od strane komore, zadržavaju. Na taj način, privredni subjekti imaće dokaz o slanju obaveštenja o isputanju iz članstva.

Primer Obaveštenja o istupanju iz članstva u komori možete preuzeti ovde. Potrebno je da tekst popunite svojim podacima i odštampate na memorandumu.

Pročitajte kako se pravilno vrši zatvaranje avansa konačnim računom prilikom upotrebe različitih stopa PDV-a…