PDV

Datum prometa nekretnine

Promet objekta nastaje danom kada prenosilac prava predaje objekat sticaocu prava na raspolaganje, odnosno danom kada prenosilac sticaocu predaje ključeve objekta. S obzirom da danom prometa objekta nastaje obaveza za plaćanje PDV-a i poreza na imovinu, neophodno je...

opširnije

Sistem naplate kao sistem obračuna PDV-a

Sistem obračuna PDV-a po naplaćenoj realizaciji uveden je fiskalnom reformom izvršenom u oktobru 2012. godine  a predviđeno je da njegova primene počne 1. januara 2013. godine. Ova novina uvodi se kao mogućnost a ne kao obaveza, i to za određene kategorije poreskih...

opširnije

Nabavka softvera iz inostranstva i porez po odbitku

Prilikom uvoza robe u Republiku, firme uvoznici oslanjaju se na svoje špeditere koji ih vode ne samo kroz postupak uvoza, već i carinske i devizne propise primenjive na posao koji realizuju. Tu je i Uprava carina koja po obavljenom uvozu izdaje deklaraciju i carinski...

opširnije