Privremena situacija predstavlja kumulativni pregled do sada izvedenih građevinskih radova na jednom projektu. Izdaje je izvođač radova. Lice koje vrši nadzor nad izvođenjem radova, nakon provere, overava građevinsku situaciju stavljanjem svog potpisa na dnu dokumenta. Ovim nadzorni organ potvrđuje da su radovi prikazani u privremenoj situaciji zaista i izvršeni. 

Sa aspekta Zakona o PDV-u važno je napomenuti da se privremena i konačna situacija izdaju nakon izvršenih radova. Dakle, privremena situacija nije dokument o avansu već o izvršenom (delimičnom) prometu.

Danom overe situacije od strane nadzora smatra se da je izvršen promet dobara odnosno usluga u ovlasti građevinarstva.

Ovo znači da i privremena i konačna situacija trebaa da budu osnov za izdavanje PDV računa, za izvođače koji su u sistemu PDV-a.

Međutim, iz praktičnih razloga, izvođači ugrađuju elemente PDV računa u samu situaciju (umesto 2 dokumenta izdaju samo 1). Ova praksa može biti problematična. U trenutku izdavanja, izvođač ne može znati datum overe situacije od strane nadzora. Kako je datum prometa isključivo datum overe situacije (koji u momentu njenog izdavanja nije poznat), šansa da se pogreši je značajna.

Iznosi u situacijama prikazuju se kumulativno. Svaka situacija prikazuje ukupnu vrednost radova izvedenih od početka projekta (kumulativnu vrednost) i razliku vrednosti između ukupno isporučenih radova do momenta izdavanja situacije i vrednosti prethodnih situacija (vrednost po toj situaciji). U svakoj situaciji iskazuje se i PDV za svaku stavku – PDV na ukupno izvedene radove, PDV na radove fakturisane po prethodnim situacijama i PDV na radove po poslednjoj situaciji.

Situacije se tokom trajanja radova, izdaju prema dinamici iz ugovora (mesečno, kvartalno, polugodišnje). Nakon završetka izgradnje izdaje se konačna situacija.

Ponavljamo, datumom prometa u građevinarstvu smatra se datum overe predmetne situacije, bilo privremene bilo konačne, od strane nadzora. Ukoliko ne postoji obaveza overe situacija, za datum prometa uzima se datum kada je situacija izdata. Ovo važi i za situacije izvođača i podizvođača radova.

Sa aspekta nedavne fiskalne reforme, a konkretno promene stopa PDV treba imati u vidu da se na promet primenjuje ona stopa PDV-a koja je važila na dan prometa koji se fakturiše. To znači da bi datum overe ili datum sa situacije određivao koja se stopa PDV-a primenjuje u konkretnom slučaju. S obzirom da se situacijom fakturiše delimično izvršena usluga, PDV se obračunava samo na razliku vrednosti po toj situaciji.

Dakle, ako je privremena situacija overena pre promene poreske stope (18% PDV) na taj promet obračunava se konačano PDV po stopi od 18%  i na njega se neće kasnije kroz naredne situacije obračunavati uvećani PDV po osnovu promene stope PDV na 20%. Na privremene i konačnu situaciju izdatu nakon 01.10.2012. godine primenjuje se stopa od 20%, a osnovicu čini razlika ukupno do tada izvedenih radova i vrednosti prikazanih u prethodnim situacijama. U osnovicu PDV na taj način u narednim situacijama ne ulaze radovi na koje je po prethodnim situacijama obračunat PDV, bilo po stopi od 18% ili 20%.

Pročitajte Objašnjenje Ministarstva finansija o promenama u obračunu PDV u građevinarstvu od 15.10.2015. godine ovde.